เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

เรียนรู้ ทดสอบระบบ WordPress  เพื่อประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

          วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในด้านเทคโนโลยีชนบท เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนา ดัดแปลง เสริมสร้างเครือข่ายและขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทต่อไป หลักสูตรจะอยู่ในรูปของสหวิชา ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ คัดเลือก ให้คำแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาชนบท ในสายวิชาพัฒนาแหล่งน้ำ แรงงานโยธา เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อมและพลังงานชนบท อีกทั้งมีความรู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม

แนวทางการประกอบอาชีพ

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า, นักวิชาการมาตรฐาน, นักอุตุนิยมวิทยา, นักวิชาการฝึกอาชีพ, นักวิทยาศาสตร์ ,เจ้าพนักงานพัฒนาชนบท, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน , เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ,เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่เผยแพร่ ,เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ ,เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,นักพัฒนาการท่องเที่ยว ,นักพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการพัฒนาชนบท ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri03_14/curri03_05.html

Advertisements

About supet

Rural Technology

Posted on ่13 มิถุนายน 2013, in พูดคุยภาษา??. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: