บทที่ 1

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งว่า   ผู้จบการศึกษามหาวิทยาลัย   จะต้องมีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการในสาขาที่ศึกษาแล้ว  ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ   และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง  สถาบัน  และชุมชนโดยส่วนรวมต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น     ในการศึกษาภาควิชาการตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงต้องมีโอกาสศึกษาชุมชน การนำความรู้จากห้องเรียนไปสู่ภาคปฏิบัติ และการร่วมช่วยเหลือสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแผนที่กายภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้ไปลงสู่ภาคปฏิบัติ มาใช้ในการศึกษาภาคสนาม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่สามารถนำไปประกอบการเรียน ซึ่งจะทำให้การศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างแท้จริงในที่สุด

หลักสูตรการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชนบท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีลักษณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ การเรียนการสอนในลักษณะวิชา ทย.290  การฝึกภาคสนาม จึงมุ่งนำนักศึกษาออกศึกษาชุมชน และได้นำความรู้ที่ศึกษามาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับสังคม ด้วยการลงสำรวจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาเป็นเครื่องมือ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยหลักการดังกล่าว  ในปีการศึกษานี้ ทางภาควิชาเทคโนโลยีชนบทได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท้องถิ่น โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะในการจัดทำแผนที่กายภาพรอบนอก รอบในโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ ๖ และกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำโครงการจิตอาสาในการร่วมมือกับหน่วยงานนำความรู้เข้าทำงานร่วมกับสังคม

 

วัตถุประสงค์

  1. ให้นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติการสำรวจและทำแผนที่กายภาพและศึกษาชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น
  2. ให้นักศึกษามีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้การทำงานร่วมกับ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมจัดทำแผนที่กายภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสา
  3. ให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทดลองใช้ความรู้ที่ศึกษามาทำงานร่วมกับหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นการเรียนรู้แนวคิด ตลอดจนการทำโครงการจิตอาสาร่วมกับหน่วยงาน เพื่อให้การศึกษาภาควิชาการเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง ตามแนวทางและหลักการพัฒนาแบบใหม่
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: